چسب برق جک اسمیت

2,500 تومان 2,000 تومان

چسب قطره ای آلفا

2,500 تومان 2,300 تومان

فویل ضخیم

7,000 تومان 6,000 تومان

فویل نازک

4,000 تومان 3,000 تومان